Krajská soutěž Středočeského kraje “ My třídíme nejlépe “
pokračuje i v letošním roce.

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

zahajujeme již 13. ročník soutěže pro obce našeho kraje „My třídíme nejlépe”, jež je součástí našeho projektu „Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“.

Pravidla a podmínky tohoto ročníku se oproti loňskému roku změnila, a to tak, aby reflektovala potřeby našeho kraje v účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu. Důkladně si je tedy pročtěte v části Podmínky soutěže.

V sekci Výhry se můžete dozvědět, jaké ocenění lze v jednotlivých kategorií získat. A v části Slavnostní vyhlášení pak informaci o tom, kde a v jakém duchu proběhne slavnostní vyhlášení těch nejlepších obcí v každé kategorii i speciální kategorii „Skokan roku“ sponzorované skupinou ČEZ, a.s.

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit na pořadatelskou agenturu Studio Monte a to prostřednictvím e-mailového formuláře v sekci Kontakt.

Doufáme, že třináctka se stane pro Vaši obec šťastným číslem, a těšíme se na setkání s mnohými z Vás na slavnostním večeru konaném u příležitosti předání cen pro ty nejlepší obce.

Středočeský kraj

Princip hodnocení krajské soutěže

  • Účast
  • Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji- celkem 1137 obcí.

  • Hodnotící období
  • Hodnoceno bude 4. čtvrtletí roku 2016 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2017. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s.

  1. kategorie: do 499 obyvatel
  2. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  3. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  4. kategorie: nad 10 000 obyvatel


  Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného ČSÚ , a to ke dni 31.12.2016


  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Princip hodnocení krajských soutěží
  • Hodnotí se zvlášť obce podle specifických velikostních skupin.
  • Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií (4 hlavní a 4 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  • 1. Hlavní hodnocení
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém a pytlovém sběru, sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré) všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.4. „Výtěžnost kovů“
    Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo kovů na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 8 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr čirého skla“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 1 bod.
   • 2.2.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.
   • 2.3.„Sběr kovu“ – vykazované množství v ostatních způsobech sběru
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov ostatními způsoby sběru, získá 2 body.
   • 2.4.„Sběr papíru“ – vykazované množství v ostatních způsobech sběru
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala papír ostatními způsoby sběru, získá 2 body.
   • 2.5.„Dostupnost sběrné sítě“
    Podmínkou je získání bonusu minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz příloha č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů platná od 1.1.2017).Za 4.čtvrtletí 2016 bude bonus dopočítán. Obec získá 1 bod.

  • 3. Skokan roku
   V rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2016 a 2017. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 19. 12. 2017 v prostorách galerie kavárny
Louvre,Národní třída 22,Praha 1 od 17.hodin.
Na vítěžné obce a města se budeme těšit !


Pořadí obcí

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2015
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2016