Krajská soutěž Středočeského kraje “ My třídíme nejlépe “
pokračuje i v letošním roce.

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

rád bych Vás touto cestou informoval o pokračování již 14. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“. Tato soutěž zaujímá již stabilní místo v motivačních programech podporujících zlepšování životního prostředí v našem kraji. V rámci soutěže se každý rok snažíme přizpůsobovat kritéria tak, aby se staly motivací pro zlepšování hodnotících parametrů obcí a měst v oblasti nakládání s komunálními odpady v návaznosti na Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje.

PV hodnotících kritériích tak zohledňujeme především důraz na třídění komodit, ve kterých se mohou obce Středočeského kraje ještě zlepšovat. Jako v předešlých ročnících zůstává rozdělení obcí do čtyř velikostních kategorií i hodnocení čtyř čtvrtletí zůstává totožné. Další podrobnosti naleznete v kritériích soutěže na těcho stránkách.

Doufám, že letošní ročník bude pro Vaši obec úspěšný a těším se na setkání s mnohými z Vás na slavnostním večeru konaném u příležitosti předání cen pro ty nejlepší obce.

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit na pořadatelskou agenturu Studio Monte a to prostřednictvím e-mailového formuláře v sekci Kontakt.

Ing.Miloš Petera
statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství

Kritéria soutěže „My třídíme nejlépe“ pro rok 2018

  • Vyhlašovatel
  • Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Středočeský kraj v rámci projektu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2018“

  • Účast
  • Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji- celkem 1137 obcí.

  • Hodnotící období
  • Hodnoceno bude 4. čtvrtletí roku 2017 a 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2018. Tato data budou zpracována do tabulky a dále budou zpětně kontrolována pověřenými pracovníky společnosti EKO-KOM, a.s.

  I. kategorie: do 499 obyvatel
  II. kategorie: 500 až 1999 obyvatel
  III. kategorie: 2000 až 10 000 obyvatel
  IV. kategorie: nad 10 000 obyvatel


  Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného ČSÚ , a to ke dni 1.1.2018


  • Zvláštní kategorie
  • Skokan roku – cena skupiny ČEZ a.s.

  • Způsob hodnocení
  • Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
  • Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
  • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

  • Princip hodnocení krajských soutěží
  • Hodnotí se zvlášť obce podle specifických velikostních skupin.
  • Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z sedmi soutěžních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

  • 1. Hlavní hodnocení
   • 1.1. „Výtěžnost papíru“
    Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, sběrných dvorech a sběrných místech a výkupnách, zapojených do systému obce.

    Obec získává:
    • 1,5 bodu za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok sebraném prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru,
    • 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok sebraném ve sběrných dvorech a sběrných místech,
    • 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok sebraném prostřednictvím výkupen zapojených do systému obce
    Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

   • 1.2. „Výtěžnost plastu“
    Hodnotí se celková výtěžnost plastu všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.3. „Výtěžnost skla celkem“
    Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré) všemi způsoby sběru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
   • 1.4. „Výtěžnost kovů“
    Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém sběru a individuálním sběru (veřejná sběrná síť), sběrných dvorech a sběrných místech a ostatních způsobech sběru.

    Obec získává:
    • 5 bodů za každé 1 kilo kovů na obyvatele a rok sebraném prostřednictvím nádobového, pytlového sběru a individuálního,
    • 1,5 bodů za každé 1 kilo kovů na obyvatele a rok sebraném sběrných dvorech a sběrných místech a ostatních způsobech sběru (výkupna- zapojená do systému obce, mobilní svoz, školní sběr),
    Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

  • 2. Doplňkové hodnocení
   V doplňkovém hodnocení může obec získat až 5 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
   • 2.1.„Sběr nápojového kartonu“
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body
   • 2.2..„Sběr papíru“ – vykazované množství v ostatních způsobech sběru
    Pokud obec v hodnoceném období sbírala papír ostatními způsoby sběru, získá 2 body.
   • 2.3.„Dostupnost sběrné sítě“
    Podmínkou je získání bonusu minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz příloha č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů platná od 1.1.2017, případně změny přílohy v roce 2018). Obec získá 1 bod.

  • 3. Skokan roku
   V rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl bodového hodnocení celkového výsledku mezi rokem 2017 a 2018. V případě rovnosti bodů, o vítězi rozhodne celkové umístění v pořadí.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 18.12.2018 v prostorách galerie
Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1 od 17.hodin.
Na vítěžné obce a města se budeme těšit !


Pořadí obcí

Archiv

Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2017
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2015
Zde můžete nahlédnout na celkové výsledky za rok 2014

Výhry

1. místo
peněžní dar v hodnotě 60 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

2. místo
peněžní dar v hodnotě 40 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

3. místo
peněžní dar v hodnotě 20 000,- Kč, umělecké dílo, diplom

Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy

KONTAKTY

V případě jakýchkoli dotazů k soutěži se můžete obrátit e-mailem
na pořadatelskou agenturu Studio Monte.
info@studiomonte.cz

GALERIE

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ZA ROK 2017